Corner-1

Diagnostika - sk

Bezmála dvadsať rokov sme sa venovali výskumu, aby sme mohli prísť s nedeštruktívne hĺbkovou analýzou a testovaním fotovoltických panelov. Vďaka tomu dnes ľahko získate napríklad podklady pre reklamáciu panelu. V odbore sme uznávanou autoritou, naše výsledky vám nikto zo stola nezmätie.

Nemôžeme nespomenúť, že výsledok je ovplyvnený čiastkovými výstupy z jednotlivých metód a dáva obraz vád a kvalít konkrétnych vzoriek.

VA ANALÝZA – FLASH TEST

 • Zmeria voltampérovú charakteristiky fotovoltaického panelu na kalibrovanom testera.
 • Funguje ako základná metóda pre posúdenie elektrického výkonu fotovoltaického panelu a jeho prípadných odchýlok.Flash Test01
 • Slúži ako jediné smerodajné kritérium pre reklamácie elektrických vlastností panelu.

Pre presnejšie posúdenie príčin zníženého výkonu panelu je nutné použiť (jednu z) nasledujúcich diagnostických metód:

TERMOKAMERA

Metóda, ktorej výsledky sú považované za kľúčový ukazovateľ kvality vzorky. Často sa však zabúda na správnu interpretáciu výsledkov a ich doplnenie o analýzy ďalšími metódami.

 • Rýchla a efektívna metóda pre lokáciu vád, ktoré môžu spôsobovať straty elektrického výkonu panelu.
 • Metóda pracujúci na princípe detekcie infračervenej časti spektra, ktorá je pre ľudské oko neviditeľné. Samotná termovízia nestačí na preukázanie vád panelu. Prítomnosť teplejších oblastí síce môže mať vplyv na jeho elektrické charakteristiky, ale aj nemusí.                                                                    Termokamera

Typy defektov, ktoré môžeme pomocou termovízie odhaliť:

 • Prechodový odpor v spájkovanom spoji,
 • prechodový odpor v konektore,
 • nízky paralelný odpor jednotlivého solárneho článku (interné skraty v štruktúre solárneho článku),
 • chybnú alebo priepustne pólovanú preklenovacíu (bypass) diódu,
 • rozdiely vo voltampérových charakteristikách jednotlivých fotovoltaických článkov v jednom module,
 • zatienenie jednotlivých článkov alebo ich častí.

ELEKTROLUMINISCENCIA

Táto metóda pracuje na opačnom princípe ako termokamera - namiesto osvietenia a výroby prúdu sa panelu prúd dodá. Panel potom vydáva žiarenie, ktoré sníma vedecká CCD kamera.

 • Metóda zviditeľňuje rozloženie prúdov v danom paneli (jeho článkoch) a zvýrazňuje nehomogenity a prípadné lokálne poruchy.
  Elektroluminiscence
 • V obraze získanom elektroluminiscenciou sú viditeľné čierne a svetlé miesta, plne funkčný monokryštalický solárny článok potom má homogénne rozloženie svetlej farby. V prípade multikrystalických solárnych článkov zobrazí táto metóda aj monokryštalické domény a ich prechody na susedné domény, inak orientované.

Typy defektov, ktoré môžeme pomocou elektroluminiscencie odhaliť:

 • Praskliny a mikroprasklíny v článku,
 • prerušenú metalizáciu na jednotlivých článkoch,
 • elektricky neaktívne časti panelu (časti článkov alebo celého reťazca),
 • ostatné nehomogenity - odhalenie technologických chýb vzniknutých ešte pred skompletovaním článkov do fotovoltaického panelu (nehomogénne výpal vodivých pást, difúzie a pod.)

MOBILNÉ MERANIE VA CHARAKTERISTÍK

Ide o efektívnu metódu pre vyhodnotenie voltampérových charakteristík jednotlivých panelov. Vykonáva sa priamo na konštrukcii vo fotovoltaickej elektrárni.

Čo táto metóda dokáže?

 • Odhalí odchýlky vo voltampérových charakteristikách panelov bez časovo a finančne náročných testov v laboratóriu,
 • doplní merania pri podozrení na aktivovanú preklenovacíu diódu (vadný string v paneli),
 • súčasne presne zmeria teplotu panelu a intenzitu osvetlenia kalibrovaným pyranometrem (ISO 9060:1990 (E) Secondary štandard).

Klimatickej komore - UMELÉ STARNUTIE

Skúšky v klimatickej komore (podľa noriem STN / IEC) zaisťujú zrýchlené starnutie
testovaných solárnych panelov. Zistí tak, aké budú mať solárne panely vlastnosti po
niekoľkoročnej prevádzke za štandardných klimatických podmienok.

Komora

 • Skúška teplotným cyklovaním zaťažuje vďaka rýchlym teplotným zmenám vzorku,
  tak, že následne vplyvom rozdielnych hodnôt koeficientu tepelnej rozťažnosti materiálov
  rôznych častí solárneho panelu dochádza odhalenie skrytých vád (chybné spájkovanie, poškodenie
  článkov, delaminácia, zníženie výkonu a izolačného odporu).
 • Skúška mrznúcou vlhkosťou ukáže zníženej odolnosti solárneho panelu proti vlhkosti,
  ktorá pri rýchlom vychladnutí v štruktúre panela vymrzne.
 • Skúška vlhkým teplom overí odolnosť panelu voči dlhodobému pôsobeniu vlhkosti
  a tepla (42 dní). U panelov s poškodenými solárnymi článkami dochádza často k výraznému zníženiu ich výkonu.

Klimatická komora je vhodná aj pre vykonávanie záťažových skúšok iných typov technických produktov
(automobilový priemysel, elektronika, stavebníctvo, strojárstvo ...).