Corner-2

Analýza a návrh

Inštalácia na strechách rodinných domov patrí medzi najrozšírenejšie na rozvinutých trhoch s fotovoltikou. Vďaka celkovo nižším nákladom na inštaláciu a dostupnosti výstavby takmer na každom dome.

V SR má majiteľ domu možnosť predaja vyrobenej elektriny formou tzv "zelených bonusov" . Znamená to finančnú úsporu za každú kWh + doplatok. Celkové náklady na prevádzku domu sa tak pri správnej konfigurácii môžu dostať do kladných čísel.

Fotovoltiku je možné inštalovať na všetky typy striech bez nutnosti zásahu do izolačných vrstiev.