Corner-2

Legislatíva

Distribučná spoločnosť na základe zákonov prijatých od EU musí vykupovať energiu z obnovitelných zdrojov o inštalovanom výkone do 100kWp umiestnených na streche alebo obvodovom plášti budovy s popisným číslom.

PRÍPRAVNÁ FÁZA

1. krok - Žiadosť o stanovisko
Úrad: ZSE, SSE alebo VSE
2. krok - Dokument stavebného úradu (povolenie stavby)
Úrad: Mestský úrad, odbor výstavby

REALIZAČNÁ FÁZA

Inštalácia a montáž fotovoltaickej elektrárne

PREDÁVACIA FÁZA

Predanie zrealizovanej fotovoltaickej elektrárne majiteľovi vrátane revízie k elektrickému zariadeniu.

PRIPOJOVACIA FÁZA

1. krok - Vybavenie licencie na výrobu elektriny
Úrad: URSO
2. krok - Žiadosť o zmluvy s distribučnou spoločnosťou

VÝROBNÁ FÁZA

Predanie licencie a spustenie elektrárne


Garantovaný výkup na 15 rokov

Zákon č.2/2010, z 23. júna 2010, ktorým sa ustanovuje regulácia cien v elektroenergetike

ZÁKONY O ENERGETIKE 

  • 656/2004 Z. z., o energetike a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, okrem iných stanovuje podmienky podnikania v energetike a výstavby energetického zariadenia na výrobu el. energie,
  • 293/2009 Z.z. , ktorým sa mení a dopĺň a zákon č. 656/2004 Z. z. o energetike a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
  • 142/2010 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 656/2004 Z. z. o energetike a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
  • 555/2005 Z.z., o energetickej hospodárnosti budov a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
  • 476/2008 Z.z., o efektívnosti pri používaní energie (zákon o energetickej efektívnosti).

ZÁKON O PODPORE OZE

  • 309/2009 Z. z., stanovuje spôsob a podmienky podpory výroby el. energie z obnoviteľných zdrojov energie (OZE), pravidlá cenotvorby, práva a povinnosti výrobcu, prevádzkovateľa distribučnej siete a vydávania potvrdení o pôvode elektriny,
  • 558/2010 Z. z.,ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 309/2009 Z. z. o podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej kombinovanej výroby.

Fotovoltická elektráreň môže všetku energiu dodávať do distribučnej siete - priamy predaj. V tomto prípade inkasujete výkupnú cenu (pre rok 2012 je 0,119 €/kWh). Pokiaľ časť elektrickej energie spotrebovávate, inkasujete za túto energiu doplatok (pre rok 2012 - 0,059 €/kWh bez DPH) a súčasne svoju spotrebovanú energiu nemusíte nakupovať, a tým ušetríte. V prípade predaja prebytkov aj rozdiel medzi pevnou výkupnou cenou a doplatkom.

http://www.hpower.sk/statny_vykup


Tieto a ďalšie zákony, vyhlášky, vykonávacie predpisy a nariadenia vlády týkajúce sa výroby elektriny z obnoviteľných zdrojov energie nájdete v plnom znení na www.urso.gov.sk alebo na portal.gov.sk.


International Solar Energy Society vydala dokument Biela kniha ISES: Prechod k obnoviteľným zdrojom energie budúcnosti, ktorá uvádza dôvody pre zavedenie účinných vládnych politík celosvetového využívania obnoviteľných zdrojov energie a zároveň poskytuje dostatočné informácie, ako zavedenie týchto účinných vládnych politík urýchliť. Téz Bielej knihy je, že celosvetové úsilie o prechod k obnoviteľným zdrojom energie by sa malo stať jedným z hlavných bodv národných i medzinárodných politických programov.


Biela kniha EÚ o budúcnosti v obnoviteľných zdrojoch energie. Cieľom je podporovať to, čo bolo nazývané trvale udržateľnou mobilitou, a to okrem iného prostredníctvom zabezpečenie rozvoja dopravných systémov, ktoré by prispievali k systému trvalo udržateľného rozvoja a rešpektovali životné prostredie a najmä znižovanie emisií CO2